tamara@tamara.majos.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zarządzaj swoimi emocjami

Polityka Prywatności serwisu tamaramajos.pl
Dokument ten określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki
zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem
tamaramajos.pl
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
O ochronie danych osobowych
jest firma Ergo-Sum
ul. Królowej Jadwigi 7/9 41-902 Bytom
Kontakt z Administratorem jest możliwy w
szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres:
tamara@tamaramajos.pl, ergo-sum@ergosum.com.pl
1.
Sposób gromadzenia danych osobowych
Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są przekazywane
Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy
dostępnych online, także w trakcie kontaktu email lub telefonicznego. Podanie danych
osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu (dane te zostaną przez
Administratora wyróżnione jako niezbędne). Z uwagi na specyfikę usługi świadczonej
drogą elektroniczną, jaką jest Serwis, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo
(konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych).
Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić
korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcji.
Ponadto Administrator może gromadzić dane charakteryzujące
sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne), które pobierane są automatycznie
przez system informatyczny, w ramach którego funkcjonuje Serwis.
2.
Zakres gromadzonych danych osobowych.
2.1.
Dane gromadzone w związku z zawieraniem umów pomiędzy Administratorem a
Użytkownikami Administrator przetwarza dane Użytkowników podane w procesie
zawierania przez Użytkownika umowy z Administratorem (Umowy Obsługi Użytkownika
oraz Umowy Obsługi Sprzedającego) takie jak imię i nazwisko, firma (o ile została
podana), adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania na pobyt stały, adres do
korespondencji (w tym także adres do wysyłki Produktów) jeżeli jest inny niż adres
zameldowania na pobyt stały. W wypadku Sprzedających Administrator przetwarza także
numer rachunku bankowego oraz numer NIP oraz dane ewidencyjne (np. numer KRS), o
ile takie istnieją.
2.2.
Dane gromadzone w związku z kontaktem telefonicznym lub e-mailowym
W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą (nawet niebędąca Użytkownikiem) kieruje do
Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może
przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres email, adres do korespondencji.
2.3.
Dane gromadzone automatycznie (dane eksploatacyjne) Administrator może także
przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne)
w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące usługobio
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z
Serwisu, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych
drogą elektroniczną.
3.
Cel
przetwarzania danych osobowych
3.1.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu na potrzeby wykonania umów
zawieranych przez Administratora z Użytkownikami (Umów Obsługi Użytkownika oraz
Umów Obsługi Sprzedającego), w tym w szczególności na potrzeby umożliwienia
Administratorowi komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z działalnością
Serwisu (w szczególności takich jak informacje o zmianach regulaminów,
przewidywanych przerwach technicznych , wymiany korespondencji związanej z
reklamacjami) umożliwienia Użytkownikom zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży,
a w wypadku danych Sprzedających także na potrzeby prowadzonych przez
Administratora, zgodnie z Umowami Obsługi Sprzedającego, działań promocyjnych.
3.2.
Jeżeli Użytkownik wyrazi na to osobną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być
wykorzystywany także na potrzeby przesyłania informacji handlowych.
3.3.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, o ile Użytkownik nie wyraził
w tym zakresie Administratorowi sprzeciwu (który może zostać
wyrażony w dowolnej formie), w zakresie w jakim przepisy prawa nie wymagają w tym
celu żadnej dodatkowej zgody.
3.4.
Dane osobowe, o których mowa w punkcie 2.2 powyżej będą przetwarzane w celu
ustosunkowania się do skierowanego do Administratora zapytania lub innej
korespondencji.
3.5.
Dane eksploatacyjne, o których mowa w punkcie 2.3 powyżej będą przetwarzane
wyłącznie w celach statystycznych.
3.6.
Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika także na potrzeby dokonywania
Rozliczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, a także
w innych celach, co do których Użytkownik wyraził zgodę. Przetwarzanie, o którym
mowa w niniejszym punkcie 3.6 może mieć miejsce także po zakończeniu korzystania
przez Użytkownika z Serwisu (rozwiązaniu łączącej go z Administratorem umowy).
4.
Udostępnianie danych osobowych.
Wykonanie Umowy Obsługi Użytkownika wymaga przekazania danych Użytkownika,
który zawarł Umowę Sprzedaży, drugiej stronie Umowy Sprzedaży oraz Firmie
Kurierskiej. Dane te są przekazywane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia
wykonania Umowy Sprzedaży przez jej strony. Ponadto dane osobowe przetwarzane
przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowań. W sytuacji dochodzenia przez Administratora roszczeń
wynikających z Umowy Obsługi Użytkownika lub Umowy Obsługi Sprzedającego, dane
osobowe mogą być przez Administratora przekazywane także podmiotom lub organom
uczestniczącym w procesie dochodzenia roszczeń; w zakresie w jakim jest to niezbędne
do prawidłowego ich dochodzenia. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje
danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te
podmioty ich działań marketingowych.
5.
Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to
można zrealizować przez kontakt z Administratorem lub przez samodzielne dokonanie
zmian danych w ramach narzędzi informatycznych dostępnych za pośrednictwem
Serwisu (o ile takie narzędzia będą dostępne).
6. Pliki cookies.
Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta
w Serwisie, monitorowania sposobu korzystania z Serwisu, opracowania statystyk
korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich
parametrów nawigacyjnych w Serwisie. Pliki Cookies są także wykorzystywane przez
system statystyk Google Analytics. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics
wykorzystuje pliki cookies zostały pisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod
adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji
wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator informuje
jednak, że wyłączenie obsługi cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z
Serwisu.
7. Zabezpieczenie danych
Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały
zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane
osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra
spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie
osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w
systemie Administratora.
Administrator zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze
Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerami: 017143/2012,
017145/2012, 017155/2012.
8. Strony podmiotów trzecich
W Serwisie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych
podmiotów trzecich.
Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie
podmioty i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron